̂ kE4 kE4 kE4   kE4
sioRj RQ wOwikj
(zA}s)
RP wOwikj
(z)
RP —t
(—t~)
  [RP —t
(—t~)
^ilj 220~ 220~ 220~   440~
v 8 8 8   6
pL  
5           5  
6     36 51     6  
7     1 11 16 21 26 31 36 41 46 51
56
    7  
8       4 14 24 35 46 57   8  
9       12 27 42 57   9  
10       12 27 42 57   10  
11       12 27 42 57   11  
12       12 27 42 57   12  
13       12 27 42 57   13  
14       12 27 42 57   14  
15       12 27 42 57   15  
16       12 24 34 45 55   16  
17       5 16 24 33 43 55   17  
18       2 17 24 34 53 44 18  
19       3 17 25 35 43 56   19  
20       3 17 25 34 44 56   20  
21       26 34 51 5 21  
22       14 23 40 56 1 22  
23       11 22 40 58 23  
0           0 [11
̂ kE4 kE4 kE4   kE4
sioRj RQ wOwikj
(zA}s)
RP wOwikj
(z)
RP —t
(—t~)
  [RP —t
(—t~)